महाराणा प्रताप सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् सामुदायिक भवन, भोपाल 462016 (म. प्र)